Mamy na Żywiecczyźnie - KONKURS

Data dodania: 2018-11-05

Grupa Żywieckie Mamy zaprasza do konkursu pt. "MAMY NA ŻYWIECCZYŹNIE" :)
Fantastyczne nagrody dla Mam i Ich Dzieci, czekają już na Was :)

Wszystko dzięki współpracy Grupy Żywieckie Mamy i Sklep Bociek !!! :) 

1. Przeczytaj i zaakceptuj regulamin

2. Wykonaj autorską fotografię promującą szczęśliwe macierzyństwo na Żywiecczyźnie

3. Dołącz zdjęcie na grupie "Żywieckie Mamy" 

pod postem konkursowym w komentarzach

4. Zatytułuj plik "Mamy_Na_Żywiecczyźnie _imię 

i nazwisko_miejscowość_zamieszkania”

5. Wyślij fotografię na adres mailowy: [email protected]

6. Czekaj na rozstrzygnięcie konkursu

7. Wygraj: 

Miejsce I – fotelik BabySafe Akita o wartości 849 zł 

Miejsce II – bon o wartości 150 zł do wykorzystania na zakup dowolnego fotelika RWF w sklepie BOCIEK 

Miejsce III – bon o wartości 150 zł do wykorzystania na zakup dowolnego fotelika RWF w sklepie BOCIEK

8. Oglądaj zewnętrzną wystawę ze zdjęciami konkursowymi w Żywcu


Pełen regulamin:

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„Mamy na Żywiecczyźnie"
1. Organizatorzy – Organizatorem konkursu fotograficznego p.t. „Mamy na Żywiecczyźnie” są:
1) Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ziemi Żywieckiej, al. Wolności 4, 34-300 Żywiec, NIP: 5531821034
2) Sponsorem nagród są firmy: BOCIEK S.C. ul. Mikulczycka 1, 41 – 800 Zabrze, NIP: 6482599262
LOGIS S. A. ul. Mszczonowska 36, 96 - 200 Rawa Mazowiecka, NIP: 8350003724
Konkurs jest organizowany na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. Regulamin konkursu dostępny jest na profilu społecznościowym FaceBook Organizatora: 
 Stowarzyszenie: https://www.facebook.com/stowarzyszeniezywiec/ 
 Grupa Żywieckie Mamy: https://www.facebook.com/groups/1030479837036306/
2. Cel konkursu – Celem konkursu jest:
 Propagowanie spędzania czasu w roli szczęśliwej matki na Żywiecczyźnie
 Promowanie bezpiecznego przewożenia dzieci w odpowiednio dobranych przez profesjonalistów fotelikach samochodowych
 Zachęcanie do utrwalania chwil spędzonych razem
 Poznanie indywidualnego spojrzenia na osoby biorące udział w konkursie
3. Uczestnicy – osoby fizyczne – kobiety – pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej będące konsumentem w rozumieniu art. 22 kodeksu cywilnego, dobrowolnie biorące udział w konkursie, akceptujące postanowienia niniejszego regulaminu. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, Pracownikiem Organizatora w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona przez Organizatora na podstawie umowy o pracę, jak i osoba współpracująca z Organizatorem na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia). W konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki:
a) zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia
b) opublikowała i wysłała na wskazany adres mailowy zdjęcie z prawidłowym opisem pliku
c) posiada niefikcyjne (czyli zawierające prawdziwe dane Uczestnika) indywidualne konto użytkownika w Serwisie Facebook®
d) wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w Konkursie w celach związanych z Konkursem oraz powiadomienia o przyznaniu i wydaniu Nagrody.
4. Warunki przystąpienia do konkursu:
 Wykonanie czynności określonych poniżej (łącznie) w okresie od 05.11.2018 do 19.11.2018, godz. 23:59
1. Nadesłanie w okresie od 05.11.2018 do 19.11.2018, godz. 23:59 zdjęcia do Organizatora na adres mailowy: [email protected]
2. Dołączenie w okresie od 05.11.2018 do 19.11.2018, godz. 23:59 tego samego zdjęcia na grupie „Żywieckie Mamy” pod postem konkursowym w komentarzach.
5. Przedmiot konkursu – Przedmiotem konkursu ma być autorska fotografia. Zdjęcie powinno przedstawiać osoby w dowolnym miejscu i czasie prezentujące/ przedstawiające tematykę, elementy, przestrzeń, architekturę promujące szczęśliwe macierzyństwo na Żywiecczyźnie.
6. Wymagania dotyczące prac konkursowych – Jeden uczestnik może nadesłać łącznie jedno zdjęcie. W przypadku nadesłania większej liczby zdjęć przez jednego Uczestnika, Organizatorzy zastrzegają po swojej stronie prawo wyboru jednego z nadesłanych zdjęć według swojego swobodnego uznania. Uczestnik z chwilą wysłania zdjęcia w ramach konkursu nie jest uprawniony do jego zmiany / przesłania nowych propozycji, itp. Organizator zastrzega, że prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.
7. Zasady udziału w konkursie: 
 Udział w konkursie jest dobrowolny
 Fotografia powinna posiadać jednego autora
 Zdjęcia powinny być wykonane samodzielnie przez Uczestnika konkursu
 Jedna osoba może zgłosić na konkurs jedną fotografię
 Uczestnik powinien sam zadbać o sprzęt fotograficzny, którym będzie wykonywał zdjęcie (może to być telefon komórkowy lub aparat fotograficzny)
 Niedopuszczalne jest podejmowanie przez Uczestników działań sprzecznych z prawem, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe
 Uczestnik konkursu powinien przesłać fotografie w formie elektronicznej na adres mailowy:
[email protected]
Fotografie Uczestnik powinien opisać według szablonu: 
„Mamy_Na_Żywiecczyźnie _imię i nazwisko_miejscowość_zamieszkania”
8. Uczestnik oświadcza, że posiada pełne prawa do zgłaszanego zdjęcia do Organizatora. Uczestnik oświadcza, że zwalnia Organizatora z odpowiedzialności wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z posłużeniem się wizerunkiem osoby trzeciej bez przewidzianej prawem zgody osoby trzeciej.
9. Finał i rozstrzygnięcie konkursu – Rozstrzygnięcie konkursu i wybranie zwycięzców nastąpi w dniu 26.11.2018 r. przez osoby ze strony Organizatora w składzie:
 Jeden reprezentant Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ziemi Żywieckiej
 Jeden reprezentant firmy BOCIEK S.C.
 Jeden reprezentant firmy Zakład Fotograficzny u Jarka – Jarosław Deka
Jury podejmie decyzję większością głosów. W przypadku, kiedy ilość głosów jest równa, decyduje głos przewodniczącego Jury, który został wybrany przez członków Jury spośród jej grona. Jury wybierze trzy ich zdaniem najciekawsze zdjęcia, najbardziej oryginalne, w tym najbardziej nawiązujące w sposób bezpośredni do tematu określonego w pkt. 5 niniejszego Regulaminu, które otrzymają tytuł „Zwycięzca Konkursu Fotograficznego „Mamy na Żywiecczyźnie” – przypisując im odpowiednie miejsce od 1 - go do 3 - go. Ogłoszenie wyników odbędzie się w dniu 29.11.2018 r. poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Organizatorów oraz profili FaceBooko’wych, poprzez podanie imienia zwycięzcy, jak również poprzez zamieszczenie zwycięskiego zdjęcia na co Uczestnik konkursu wyraża zgodę poprzez wysłanie zdjęcia na adres mailowy podany w pkt 4 Regulaminu. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej drogą mailową w ciągu 14 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu. Wiadomość zostanie wysłana na adres, z którego zostało wysłane zdjęcie. Uczestnik wyraża zgodę na kontakt za pomocą wiadomości e – mail lub kontakt telefoniczny w celu poinformowania o fakcie zdobycia nagrody oraz ustalenia warunków przekazania nagrody. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika. 
10. Nagroda w konkursie – Organizator zapewnia zwycięzcom nagrody określone poniżej w zależności od zajętego miejsca:
 Miejsce I – fotelik BabySafe Akita o wartości 849 zł 
 Miejsce II – bon o wartości 150 zł do wykorzystania na zakup dowolnego fotelika RWF w sklepie BOCIEK w Zabrzu
 Miejsce III – bon o wartości 150 zł do wykorzystania na zakup dowolnego fotelika RWF w sklepie BOCIEK w Zabrzu
11. Odbiór nagrody nastąpi w siedzibie Organizatora – BOCIEK S.C. ul. Mikulczycka 1, 41 – 800 Zabrze, NIP: 6482599262, w dniach 27.11 - 18.12.2018 r.
W momencie odbioru nagrody, Organizator – Bociek S.C. zapewnia odpowiednie dopasowanie wygranego fotelika do dziecka oraz do samochodu zwycięzcy. W przypadku braku możliwości bezpiecznego przewożenia w wygranym foteliku, Organizator umożliwi zakup innego, lepiej dopasowanego modelu fotelika RWF w kwocie nie niższej niż wartość nagrody z opcją dopłaty różnicy cenowej między wybranym modelem, a wartością kwotową nagrody głównej, czyli kwoty 849 zł. Głównym aspektem, jaki Organizator będzie miał na względzie w dniu wydania nagrody będzie bezpieczeństwo dziecka w odpowiednio dopasowanym foteliku. 
W przypadku, gdy zwycięzca, mimo zastrzeżeń odnośnie dopasowania wygranego fotelika BabySafe Akita będzie chciał odebrać nagrodę w tej formie, ta będzie mu na jego życzenie wydana.
12. Postanowienia dodatkowe: 
 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wystawienia nadesłanych zdjęć w albumie pt. „Mamy na Żywiecczyźnie” na profilach społecznościowych oraz wybranych zdjęć na systemie wystawienniczym zewnętrznym ufundowanym przez Zakład Fotograficzny u Jarka, na co Uczestnik konkursu wyraża zgodę poprzez wysłanie zdjęcia na adres mailowy podany w pkt. 4 Regulaminu.
 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zorganizowania wystawy na terenie miasta Żywca pt. „Mamy na Żywiecczyźnie” opracowanym z nadesłanych prac.
 Organizatorzy nie zwracają Uczestnikom żadnych kosztów związanych z Ich uczestnictwem w Konkursie.
 Uczestnik wysyłając zdjęcie („Mamy na Żywiecczyźnie”) na adres mailowy z pkt. 4 Regulaminu oświadcza, że zdjęcie jest wykonane przez jego osobę, nie jest obciążone roszczeniami osób trzecich i nie narusza prawa do wizerunku osób na nim (zdjęciu) przedstawionych.
 Uczestnik biorąc udział w konkursie, musi podać do wiadomości Organizatorów następujące dane: imię, nazwisko, miejscowość zamieszkania, adres e-mail. Dane te są niezbędne do przeprowadzenia Konkursu i wręczenia nagrody osobom laureatom.
 Zgłoszenie fotografii na konkurs zgodne z zasadami określonymi w Regulaminie uważa się na potrzeby Konkursu za wyrażenie zgody przez Uczestnika zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz.883) na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika podanych przez niego w zgłoszeniu dla celów i zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ziemi Żywieckiej. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści ich danych oraz ich poprawiania, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
WIZERUNEK
1. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie przez Organizatorów wizerunku utrwalonego na fotografii nadesłanej w konkursie. 
2. Wizerunek Zamawiającego może być wykorzystywany i rozpowszechniany tylko na stronach internetowych: organizatorów oraz na prowadzonych profilach oraz grupach na portalach społecznościowych, w mediach tj. prasa drukowana i internetowa, w materiałach drukowanych, w tym: ulotkach, plakatach, zdjęciach, bilbordach. Wizerunek Zamawiającego może być wykorzystywany i rozpowszechniany w celach informacyjnych i promocyjnych, w celu prezentacji relacji z prowadzonej działalności i efektów prac konkursowych.
3. Rozpowszechnianie wizerunku może następować w oprawie graficznej oraz w połączeniu z innymi utworami, wizerunkami i elementami, a fotografie i nagrania audio-wideo, na których wizerunek Uczestnika został utrwalony, mogą podlegać tylko przeróbce, obróbce, przetwarzaniu oraz modyfikacjom, z zachowaniem dobrego imienia i nie narażając na ośmieszenie, czy poniżenie Uczestnika. 
4. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku w materiałach przez okres 5 lat i z tego tytułu w przyszłości nie będzie przedstawiał żadnych roszczeń finansowych. 
RODO
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzania Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE, zwanego dalej "RODO", informujemy, że
2. Administratorem danych jest Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ziemi Żywieckiej. Dane zbierane są w celu prawidłowego wykonania konkursu „Mamy na Żywiecczyźnie”.
3. Podanie dane osobowe mogą być przetwarzane przez organizatorów w celu prawidłowej realizacji warunków konkursu. Podanie danych jest dobrowolne i odbywa się na podstawie niniejszego regulaminu. Przysługuje Pani prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawienia. Organizatorzy wyznaczyli Inspektora Danych Osobowych i podaje kontakt do niego: [email protected] Przetwarzanie danych osobowych dotyczy takich danych jak: imię, nazwisko, nr telefonu, adres mailowy. Dane będą przechowywane przez okres 5 lat. Przysługuje Pani i Panu prawo do przenoszenia danych. 
4. Podane dane osobowe nie będą przekazywane do osób oraz organizacji trzecich.
REKLAMACJE
1. Reklamacje mogą być zgłaszane w formie pisemnej bezpośrednio na adres Organizatora Konkursu, w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu.
2. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej nadania na adres Organizatora (data stempla pocztowego) lub data przyjęcia pisma w tym przedmiocie przez Organizatora.
3. Każda reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej Uczestnika, opis 
4. reklamacji.
5. Reklamacje powinny być zgłaszane na adres Organizatora z dopiskiem: „ Reklamacja – konkurs Mamy na Żywiecczyźnie”.
6. Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni. O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator powiadamia Uczestnika konkursu w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji na podany przez Uczestnika adres poczty elektronicznej.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie.
2. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią Regulaminu Konkursu i przedmiotowy Regulamin akceptuje.
3. Organizator oświadcza, że konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani też tworzony we współpracy z Serwisem Facebook®. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora Serwisu Facebook®. Wszelkie dane osobowe i informacje przekazywane przez uczestników w ramach Konkursu powierzane są Organizatorowi, a nie właścicielowi czy administratorowi Serwisu Facebook®. Organizator zwalnia w całości serwis Facebook od jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestników wynikającej z Konkursu.
4. Niniejszy Regulamin oraz jego zmiany wchodzą w życie z chwilą ich ogłoszenia.

ZAPRASZAMY :)

 

Link do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/327080264749115/

Link do grupy Żywieckie Mamy: https://www.facebook.com/groups/1030479837036306/

Link do Stowarzyszenia: https://www.facebook.com/stowarzyszeniezywiec/

Link do Sklepu Bociek: https://www.facebook.com/SklepBociek/

Podziel się na:

Najpopularniejsze: