#MamaOdNowa Piękna i Zdrowa - KONKURS

Data dodania: 2021-10-01

Instytut Anti-Aging Ptak w Bielsku- Białej poszukuje mamy, która pragnie poczuć się OdNowa zdrowa i piękna. Wyłoniona kandydatka przejdzie w Instytucie metamorfozę, czyli szereg konsultacji i zabiegów min z zakresu:

- medycyny estetycznej

- ginekologii estetycznej

- fizjoterapii uroginekologicznej

- kosmetologii

Dla kogo jest przeznaczony konkurs?

Konkurs przeznaczony jest dla każdej kobiety, która ukończyła 18 rż, obecnie nie karmi piersią (jest to przeciwskazanie do wykonania wielu zabiegów z zakresu medycyny estetycznej) i jest gotowa zrobić coś dla siebie przy pomocy naszych ekspertów.

Jak mogę wziąć udział w konkursie?

Zadanie: Wystarczy, że w komentarzu pod tym postem: https://www.facebook.com/BeskidzkaMama/posts/4586044468084871 

napiszesz nam, dlaczego to właśnie Ciebie mamy wybrać. Być może kończy Ci się urlop macierzyński i zamierzasz wrócić do pracy? Może na co dzień przytłoczona obowiązkami nie masz czasu dla siebie? Chcesz wziąć zdrowie intymne po porodzie we własne ręce?

Oraz na adres [email protected] wyślesz swoje zdjęcie bez makijażu.

Na zgłoszenia czekamy do 21 października 2021

 

 

REGULAMIN KONKURSU
na wykonanie serii zabiegów w Instytucie Anti-Aging w Bielsku-Białej w ramach akcji Mama OdNowa

 

 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem konkursu jest Instytut Medycyny Anti- Aging Krzysztof Ptak, ul. Polarna 15, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471538807 zwany dalej „Organizatorem”.
 2. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. nr 201, poz. 1540 ze zm.).
 3. Udział w konkursie może wziąć wyłącznie osoba fizyczna, która najpóźniej w dniu rozpoczęcia konkursu ukończyła 18 rok życia.
 4. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i Sponsora , osoby współpracujące z nim, a także członkowie ich rodzin. Przez członków rodzin należy rozumieć małżonków, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo.
 5. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W ramach konkursu Uczestnik, który spełni wymogi przewidziane Regulaminem ma możliwość otrzymania Nagrody przewidzianej w Regulaminie.
 6. Termin trwania konkursu – jego rozpoczęcia i zakończenia określony jest w poście konkursowym- 01.10.2021-21.10.2021
 • 2 Zasady
 1. Na Facebooku Instytut Anti-Aging (facebook.com/instytutantiaging) oraz Beskidzka mama (https://pl-pl.facebook.com/BeskidzkaMama) opublikowany został post zawierający zadanie konkursowe.
 2. Zadanie: należy w komentarzu pod tym postem napisać odpowiedź na pytanie konkursowe, określone w treści postu konkursowego oraz wysłać swoje zdjęcie bez makijażu: [email protected]
 3. Jedna osoba, której komentarz zostanie najlepiej oceniony przez komisję konkursową zostanie Laureatem i otrzyma możliwość wykonania serii zabiegów z zakresu medycyny estetycznej, ginekologii estetycznej oraz rehabilitacji uroginekologicznej w Instytucie Anti-Aging ul. Polarna 15 43-300 Bielsko-Biała.
 4. Pod uwagę będą brane tylko odpowiedzi związane z konkursem.
 5. W celu wzięcia udziału w konkursie uczestnik jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem, którego pełna treść dostępna jest w siedzibie Organizatora. Zgłoszenie konkursowe jest jednoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z Regulaminem oraz przeciwskazaniami do wykonania zabiegów i zaakceptowaniem jego postanowień.
 6. Zgłoszenia, które są obraźliwe, niezwiązane z tematem, przekleństwa i różnego rodzaju komentarze uznane za spam, włącznie z reklamą innych produktów, nie będą brane pod uwagę w konkursie.
 7. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwa specjalnie wyznaczony przedstawiciel Organizatora konkursu.
 8. O zwycięstwie w konkursie, Laureat zostanie powiadomiony pod postem konkursowym lub poprzez publikację nowego postu na Facebooku Instytut Anti-Aging i Beskidzka mama, nie później niż 25.10.2021
 • 3 Nagroda
 1. Nagrodą w konkursie jest możliwość wykonania serii zabiegów w Instytucie Anti-Aging Ptak. W skład nagrody wchodzą: konsultacja z lekarzem medycyny estetycznej, konsultacja z ginekologiem, konsultacja z fizjoterapeutką uroginekologiczną, wybrany zabieg z zakresu medycyny estetycznej (ustalony z pacjentem), wybrany zabieg z zakresu ginekologii estetycznej (jeżeli będą wskazania) lub terapia z fizjoterapeutą.
 2. Nagrodę przyznaje komisja konkursowa w składzie:
 • Paulina Kuraczyńska
 • Aneta Murawiejska-Ptak
 • Anna Koczur (portal Beskidzka mama)
 1. Do zadań komisji konkursowej należy ocena wypowiedzi konkursowych pod kątem ich oryginalności i przydatności i skuteczności i wyłonienie Laureata.
 2. Laureat traci prawo do Nagrody w przypadku złamania któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Laureat nie może domagać się ekwiwalentu finansowego.
 4. W przypadku gdy Laureat zrzeka się nagrody albo gdy w ciągu 7 dni od jej przyznania nagroda nie może zostać odebrana z przyczyn leżących po stronie Laureata , komisja konkursowa ma prawo wytypować innego zwycięzcę konkursu.
 5. Organizator poinformuje Laureata o przyznaniu nagrody w komentarzu pod postem Następnie Laureat skontaktuje się z w wiadomości prywatnej przez Facebook z Organizatorem i przekaże mu swoje namiary kontaktowe tj. numer telefonu i adres mailowy.
 • 4 Realizacja nagrody
 1. Warunkiem realizacji nagrody jest stawienie się Laureata, na konsultację ze specjalistami. Konsultacja z lekarzem może odbywać się w obecności fotografa.
 2. Zwycięzca zobowiązany będzie wypełnić i podpisać oświadczenie zezwalające na wykorzystywanie wizerunku na potrzeby Konkursu, co oznacza zgodę na wykorzystanie wizerunku (tj. umieszczenie zdjęć przed i po zabiegach na stronach internetowych, FB, Instagrama Instytutu Anti-Aging oraz Beskidzka mama”.
 3. W ramach konsultacji , lekarze wskazują Laureatowi odpowiednie dla niego zabiegi z zakresu medycyny estetycznej, rehabilitacji uroginekologicznej, ginekologii estetycznej. Laureatowi zostaną przedstawione do wyboru zabiegi z oferowanych przez Sponsora z opcją wyboru zabiegu. Laureatowi nie przysługuje prawo do żądania wymiany zaproponowanych zabiegu/zabiegów na inne nie proponowane. Zabiegi będą wykonane w terminie 02.11.2021-30.11.2021
 • 5 Reklamacje
 1. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z jego uczestnictwem w Konkursie. Reklamację można wnieść w okresie trwania Konkursu lub nie później niż w terminie 7 dni od dnia jego zakończenia.
 2. Reklamacje mogą być złożone wyłącznie w formie pisemnej. Reklamacja powinna zawierać Login na FB, imię, nazwisko, dokładny adres, nazwę Konkursu, jak również dokładny opis przyczyn dla których reklamacja zostaje złożona
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora nie później niż w ciągu 14 dni od jej otrzymania. Reklamujący zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu jego reklamacji niezwłocznie po jej rozpatrzeniu za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub pocztą.
 • 6 Dane Uczestników
 1. Uczestnik, wyraża zgodę na opublikowanie jego danych osobowych, w przypadku otrzymania Nagrody, w postaci imienia i nazwiska w materiałach promocyjnych Organizatora oraz na fanpage’u facebook.com/instytutantiaging/ oraz https://pl-pl.facebook.com/BeskidzkaMama
 2. Przystępując do uczestnictwa w konkursie Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do konkursu dla potrzeb konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na zasadach opisanych w Regulaminie.
 3. Administratorem danych osobowych zbieranych na potrzeby niniejszego konkursu jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu.
 4. Osoba udostępniająca dane osobowe ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich zmiany. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie oraz opracowywanie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przekazania nagrody.
 • 7 Ograniczenie roszczeń
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami konkursu wynikające z przyczyn niezależnych od niego.
 • 8 Postanowienia końcowe
 1. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeks cywilny.
 2. Wszelką korespondencję związaną z Regulaminem i konkursem należy kierować pisemnie na adres Organizatora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w trakcie trwania konkursu bez podania przyczyny. Nowy Regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania.

 

Data:
2021-10-01
Rozpoczęcie:
Miejsce:
Bielsko-Biała,
Wstęp:
Darmowy
Podziel się na:

Najpopularniejsze:


NASZ BLOG

MAPA Z POMYSŁAMI - ŚCIĄGNIJ